Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1988, 1. a 18. prosinec, Praha. ─ Výňatek ze základního prohlášení Mírového klubu Johna Lennona.

Československá vláda mluví o míru a přitom dovolila zničení náhrobku na Velkopřevorském náměstí, věnovaného Johnu Lennonovi. Československá vláda tvrdí, že usiluje o mír, a přitom vězní Hanu Marvanovou, Tomáše Dvořáka, Luboše Vydru a Tomáše Tvarocha, členy Nezávislého mírového sdružení. Vězněni a pronásledováni jsou rovněž mnozí aktivisté různých nezávislých iniciativ a společenství, upozorňující na nedodržování lidských práv. Československá vláda prohlašuje, že světový mír je jednou z nejpřednějších otázek, a přitom vyvážíme zbraně do mnoha zemí světa. Československá vláda žije v trvalém rozporu slov a činů.

Vědomi si těchto rozporů, rozhodli jsme se dnem 8. prosince 1988 založit Mírový klub Johna Lennona (dále jen klub). Cílem klubu je usilovat o mír všemi dostupnými humanitními prostředky. Členem klubu se může stát každý člověk bez ohledu na státní příslušnost, národnost, sociální postavení, vyznání, přesvědčení a barvu pleti. Jména členů klubu budou zveřejněna pouze na jejich přání.

Klub nemá stanovy a organizační řád, avšak jeho členové berou za své tyto základní myšlenky:

1. Mír ve světě je základním mezníkem na cestě k všeobecnému porozumění.

2. Mír uvnitř států a národů je nezbytným předpokladem k tomu, aby mohl existovat i mezi nimi.

3. Mír a lidská práva jsou neoddělitelná.

Klub bude vyvíjet mírovou činnost především v oblasti kultury a duchovního uplatnění. Klub chce koncerty, představeními, výstavami, přednáškami, vydavatelskou a publikační činností a dalšími formami přispět k uznání přirozené důstojnosti a rovných nezcizitelných práv, svobody projevu a přesvědčení všech členů lidské rodiny, v souladu s preambulí Všeobecné deklarace lidských práv.

Klub vyzývá a bude vyzývat k spolupráci občany a umělce, kteří nechtějí setrvávat v područí řízeného umění a společenského života, přihlížet nečinně ideologicko-politickým manipulacím a vyprazdňování kulturního povědomí národa.

Vyhlašujeme soutěž na téma Mír a lidská práva. Nejlepší práce budou otištěny v nezávislém časopisu JAZZsTOP (podle možnosti i jinde), který se tímto stává tiskovým orgánem klubu.

Za Mírový klub Johna Lennona:

Ota Veverka, tč. Svobody 738, Gottwaldov-Malenovice

Stanislav Penc jr., Vycpálkova 932, Praha 4 ─ Chodov

Heřman Chromý, Podolí 2762, 276 01 Mělník

Archiv ÚSD AV ČR - Informace o Chartě 77, vydává nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, ročník 12 (1989), č. 1, s. 14-15.

 
tobacamptobacamp
tobacamp