Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 22. listopad, Praha. Prohlášení Občanského fóra opakující základní požadavky.

Zásadně nesouhlasíme se způsobem, jakým některé oficiální sdělovací prostředky, především Československá televize, informují proti vůli naprosté většiny svých pracovníků o posledních masových vystoupeních občanů v Praze a v dalších městech republiky. Z požadavků vyslovených Občanským fórem nebyl splněn ani jediný, přesto, že jim vyslovuje podporu stále více československých občanů.

Proto opakovaně požadujeme:
  1. Aby neprodleně odstoupili ze svých funkcí ti členové předsednictva ÚV KSČ, kteří jsou bezprostředně spojení s přípravou intervence pěti států Varšavské smlouvy z roku 1968 a kteří jsou odpovědni za mnohaletou devastaci všech oblastí společenského života u nás, jakož i ti politikové, kteří jsou bezprostředně odpovědni za stupňování politického napětí v posledním období a za sérii represivních zákroků proti pokojným shromážděním občanů, jež vyústily dotragického masakru účastníků shromáždění k uctění památky Jana Opletala dne 17.11.1989 v Praze.
  2. Aby byla neprodleně ustavena parlamentní komise, která konkrétně zjistí viníky masakru ze dne 17.11.1989 a dalších zásahů proti shromážděním občanů v posledním období.
  3. Aby byli neprodleně propuštěni všichni vězňové svědomí včetně těch,kteří byli zadrženi v souvislosti s posledními manifestacemi.
  4. Aby byla neprodleně respektována svoboda tisku a informací. Aby nebylo státní mocí bráněno šíření pravdivých a úplných informací, a zejména aby státní mocí nebyly vytvářeny informace zkreslené a nepravdivé, sloužící k manipulaci veřejného mínění, jak je tomu v současných dnech a hodinách.
Jedině splnění těchto požadavků může otevřít našim národům cestu ke skutečně demokratickému společenskému uspořádání. Výstražná generální stávka v pondělí 27.11.1989 od 12 do 14 hodin bude výrazem podpory těchto požadavků.

Občanské fórum
V Praze dne 22.11.1989

Studenti toto stanovisko Občanského fóra plně podporují.
 
tobacamptobacamp
tobacamp