Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie politických událostí listopadových a prosincových dnů včetně předmluvy, historického a metodického úvodu, tematické bibliografie, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1997 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události, 240 stran. Chronologie poskytuje vhled do jednotlivých revolučních dnů. Zaznamenané události ovšem ani zdaleka nepodávají vyčerpávající přehled o převratném dění v celé zemi. Takový přehled by ani nebylo možné tímto způsobem zpracovat. Jednotlivé události jsou číslované a systémem odkazů vzájemně propojené.
16. prosinec, sobota

555
V rozhovoru pro slovenský deník Smena uvedl přední představitel KV VPN J. Budaj, že VPN neodpovídá za pořádek v zemi, pouze se snaží být zprostředkovatelem hlasů zdola, které mají právo na politický vliv. Přes úspěšná jednání Koordinačního výboru VPN s představiteli státní moci na Slovensku nemůže ještě VPN vyhlásit »univerzální smír« a tlumit zájem veřejnosti o politickou aktivitu. Rozdíl mezi situací v Bratislavě a ostatními částmi republiky je totiž stále značný.

556
Předseda vlády M. Čalfa přijal generálního tajemníka Italské socialistické strany Bettina Craxiho, kterého doprovázel vydavatel exilového časopisu Listy Jiří Pelikán. Craxiho rovněž přijal ministr zahraničních věcí J. Dienstbier a představitel KC OF V. Havel.

557
Ve Sjezdovém paláci v parku kultury se sešlo asi jeden a půl tisíce českých novinářů, kteří se usnesli na založení nové novinářské organizace - Syndikátu českých a moravských novinářů.

558
Předseda Akčního výboru ROH K. Heneš ve svém prohlášení ke všem československým odborářům oznámil, že Sdružení stávkových výborů ohrožuje jednotu odborů, protože ke všem jednáním s akčním výborem ROH přistupuje nekonstruktivně a ultimativně.

559
Mluvčí celostátního Sdružení stávkových výborů Libor Malý prohlásil, že díky nekonstruktivnímu postoji Akčního výboru ROH v čele s K. Henešem bylo Sdružení nuceno přerušit jednání o budoucnosti odborů s vedením ROH.

560
Několik stovek občanů uspořádalo demonstraci ve slovenské obci Gabčíkovo proti dostavbě gigantického vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. Demonstrace se zúčastnili místopředsedové vlády SSR A. Varga a V. Ondruš.

561
Tomáš Baťa v doprovodu prvního místopředsedy vlády V. Komárka navštívil po padesáti letech své rodné město Zlín, jehož občané mu připravili bouřlivé uvítání. Komárek uvedl, že Baťa v brzké době převezme Dům obuvi v Praze na Václavském náměstí, na vlastní náklady ho zrekonstruuje a bude v něm prodávat své výrobky. Večer se Baťa sešel v Bratislavě s předsedou vlády SSR M. Čičem a poté uspořádal společně s kanadským velvyslancem v ČSSR B. Mawhinneyem tiskovou besedu v bratislavském hotelu Forum.

562
První místopředseda vlády ČSSR J. Čarnogurský rokoval v Bratislavě s předsedou SNR R. Schustrem a předsedou vlády SSR M. Čičem. Poté se setkal s arcibiskupem a primasem Slovenské církevní provincie Jánem Sokolem.

563
Předsednictvo ÚV NF SSR a předsednictvo SNR potvrdily svou podporu kandidatuře A. Dubčeka do úřadu prezidenta republiky [503].

564
A. Dubček v interview italským listům La Republica a l´Unit- prohlásil, že nadále kandiduje na funkci prezidenta ČSSR. Jeho kandidaturu navrhli a podporují Slovenská národní rada, SSM, Strana slobody a Strana slovenské obrody [503, 563]. Uvedl, že nevstoupí zpět do KSČ a vyjádřil názor, že švédský ekonomický systém považuje za model, jaký by mělo přijmout Československo.

565
V Praze se uskutečnilo první setkání představitelů KC OF se zástupci občanských fór krajských a okresních měst Čech a Moravy. Diskuse byla rozčleněna do pěti tematických okruhů (sebedefinice OF, organizační struktura, celostátní setkání OF, příprava voleb - zejména ve vztahu k FS, propojení Koordinačního centra s ostatními OF). Účastníci setkání se seznámili s návrhem organizační struktury OF [487], k němuž J. Štern ml. uvedl: »KC OF a jeho struktura vznikly v průběhu a pod tlakem událostí, které následovaly velmi rychle po sobě, a bylo nutno na ně mnohdy z hodiny na hodinu okamžitě reagovat.

Organizační struktura, v níž byly jednotlivé komise pojmenovány i graficky znázorněny organizačním `pavoukem', nevznikla proto, aby se vytvořila umělá hierarchie funkcí, ale proto, že si to vyžádal právě rychlý sled událostí.« Zástupci místních OF bez výhrad schválili radu KC OF jmenovanou V. Havlem a P. Pithartem 11. prosince.

O problematice informačního propojení všech občanských fór hovořil představitel organizační komise KC OF I. Rynda. Shromáždění přijalo dvoubodové stanovisko týkající se volby prezidenta republiky:

  1. Aby nedošlo k časovým ztrátám a v nejbližší době bylo možné přistoupit k řešení konkrétních ožehavých problémů ve všech oblastech našeho života, trváme na uskutečnění volby prezidenta ČSSR do konce letošního roku.
  2. Všechna OF ve spolupráci připraví návrhy nových poslanců na uvolněná místa ve FS.

Tito lidé nahradí dosavadní poslance, kteří se již vzdali svých poslaneckých mandátů. Všichni členové FS budou volit veřejně a jmenovitě, aby jejich hlasy byly kontrolovatelné voliči. Tím vznikne nová forma referenda, jež by ve své všelidové podstatě nebylo z časových důvodů zvládnutelné. V tomto smyslu budeme trvat na změně v parlamentním jednacím zákonu. Veřejné hlasování parlamentu neodporuje zásadně běžným volebním postupům.«

Člen rady KC OF P. Kučera předal přítomným koncept všeobecné výzvy určené poslancům FS, aby podpořili volbu V. Havla prezidentem republiky. Představitelé OF se dohodli, že na podporu kandidatury V. Havla budou v celé republice uspořádány klidné mítinky. Na závěr rokování bylo rozhodnuto, že první sněm KC OF, který jednotlivé kraje obešlou třemi zástupci, se sejde v sobotu 23. prosince 1989 v Praze. Další sněmy budou zasedat vždy jednou týdně.

566
Zástupci KC OF P. Kučera, J. Vavroušek a P. Pospíchal uvedli na tiskové konferenci, že není snadné přejít od nedemokratického zřízení k demokratickému a používat při tom pouze demokratických prostředků. Členové vedení KC OF si jsou vědomi tohoto neřešitelného dilematu a snaží se postupovat v co nejmenším rozporu se svým přesvědčením. Na dotaz deníku Svobodné slovo, jak chce OF přimět Federální shromáždění, aby změnilo jednací řád, P. Kučera odpověděl:

»OF předpokládá, že poslanci nekomunistických stran budou návrhy OF tlumočit.« Na dohady, že KC OF odmítá volbu prezidenta republiky ve všelidovém hlasování proto, že by měl V. Havel mimo Prahu malou šanci na zvolení, reagoval Pospíchal. Uvedl, že KC OF je vedeno jediným zájmem - zachovat stabilitu ústavního systému. Vavroušek oznámil, že jakmile skončí prezidentská kampaň, hodlá OF ihned vstoupit do druhé etapy budování demokratického státu. Zatímco první byla zaměřena na destrukci totalitního státu, ve druhé, která by měla probíhat až do voleb, půjde o posílení základů demokratického státu, o obnovení systému rozdělení tří mocí - zákonodárné, výkonné a soudní a o obnovení mechanismů znemožňujících zneužívání moci. Zatím jde Občanskému fóru zejména o výměnu osob na vedoucích místech. Později půjde o změnu politického a hospodářského systému.

567
V. Havel v rozhovoru pro britskou televizní stanici BBC uvedl, že OF je něčím více než politickou stranou, protože je skutečným zástupcem československé společnosti. OF by mělo být pouze garantem uskutečnění svobodných voleb v ČSSR, do nichž by mělo vstoupit více politických stran.

568
V. Havel ve svém televizním projevu vysílaném po 20. hodině kromě jiného uvedl, že je ochoten zastávat prezidentský úřad jen tehdy, bude-li jeho mandát omezen na období do svobodných voleb v červnu 1990 a stane-li vedle něj ve vysoké státní funkci A. Dubček [541].

569
Ve slovenském městě Bardejov byly páleny archivní dokumenty okresního výboru KSS.

570
Ve vojenském prostoru na Příbramsku, kde byly za přispění rokycanského OF objeveny částečně ohořelé a odpadky zasypané písemnosti z provenience StB, se sešli zástupci OF, VB a vojenské prokuratury, aby ohledali terén a zahájili vyšetřování.

571
V Praze se uskutečnilo první celostátní setkání vojáků z povolání a občanských zaměstnanců vojenské správy, kteří byli po roce 1968 propuštěni z politických důvodů z ČSLA. Shromáždění, které svolala vojensko-politická sekce klubu Obroda, vyslovilo plnou podporu ministrovi národní obrany M. Vackovi, který byl jednání přítomen.

 
tobacamptobacamp
tobacamp