Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
19. listopad, neděle

16
V 11 hodin se sešli v bratislavském bytě malíře Miroslava Cipára někteří slovenští výtvarníci a umělci (V. Kompánek, R. Sikora, J. Jankovič, K. Lacko, Ľ. Longauer, D. Fischer, L. Černý, Ľ. Feldek a M. Hollý) a přijali prohlášení k událostem v Praze, v němž odsoudili policejní zásah. Na 17. hodinu svolali širší shromáždění do Umělecké besedy v Bratislavě [22].

17
Po 11. hodině navštívili zástupci iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček předsedu vlády ČSSR L. Adamce v jeho bytě. Seznámili ho s aktuálním prohlášením iniciativy Most a vyzvali ho k zahájení dialogu vládní moci s opozicí. L. Adamec je vyslechl, nic konkrétního však nepřislíbil.

18
Ve 14 hodin začala v Praze na Karlově náměstí manifestace na podporu vysokoškolských studentů, které se zúčastnilo několik tisíc lidí. Herec P. Haničinec zde oznámil, že studentům vyjádřili podporu některé kolektivy severočeských horníků. Rovněž na jiných místech v centru města se shromažďovali lidé, objevovaly se improvizované pomníčky s nápisy »Jan Opletal 17.11.1939 - Martin Šmíd 17.11.1989« apod. [25]

19
Odpoledne se v bytě V. Havla sešli představitelé nezávislých iniciativ (V. Hanzel, R. Battěk, J. Křižan, A. Vondra, R. Palouš, M. Palouš, J. Urban, M. Hájek, K. Štindl a další), aby se poradili o dalším postupu. Vyslovili se pro sdružení všech nezávislých skupin do jednotného opozičního tělesa, pro které zvolili název Občanské fórum (OF). Ustavující schůzi OF svolali na 20. hodinu do divadla Činoherní klub [24] a rozhodli se pozvat různé osobnosti jak z nezávislých iniciativ, tak i z oficiálních struktur. Až do 15 hodin rokovali přítomní o obsahu úvodního provolání OF.

20
Od 15. hodiny připravoval V. Havel v Činoherním klubu za pomoci V. Hanzela návrh provolání OF.

21
Kolem 17. hodiny se několik tisíc Pražanů vydalo z Václavského náměstí na pochod centrem města. Přístup na Malou Stranu a Pražský hrad znemožňovaly policejní kordony rozmístěné na mostech přes Vltavu.

22
V 17 hodin bylo v Umělecké besedě v Bratislavě zahájeno veřejné shromáždění uměleckých svazů, kulturních institucí a bratislavských studentů, kterého se zúčastnilo asi 500 lidí. Shromáždění přijalo tři dokumenty - výzvu odsuzující brutální zásah bezpečnosti proti studentům v Praze, prohlášení slovenských divadelních umělců, jímž se připojili ke stávce pražských divadel, a prohlášení studentů VŠMU, kteří se solidarizovali s postupem studentů pražské DAMU. Vytvořené hnutí ustavilo na návrh P. Zajace koordinační výbor. Později večer vznikl v diskusi J. Langoše, J. Budaje, O. Pastiera, M. Šimečky a M. Žiaka název hnutí Verejnosť proti násiliu.

23
Večer byl ustaven ve studentské koleji Hvězda Pražský koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol.

24
Ve 20 hodin bylo v Činoherním klubu v Praze zahájeno ustavující shromáždění Občanského fóra [19]. Přítomné přivítal mluvčí Charty 77 A. Vondra. Na podium byli pozváni představitelé nezávislých občanských iniciativ i oficiálních společenských struktur, stávkující studenti a herci, kteří se zde rozsadili do půlkruhu: V. Havel, V. Malý, A. Vondra, J. Zvěřina, R. Palouš, D. Němcová (Charta 77), J. Petrová (NMS), R. Battěk (HOS), P. Kučera (ČSS), P. Čepek, J. Kemr, J. Bartoška (herci), J. Křižan (Několik vět), M. Kocáb (iniciativa Most), J. Škoda (ČSS), B. Svoboda (ČSL), F. Reichel (ČSL), V. Šilhán (Obroda), M. Hruška (horník), J. Skalník (výtvarník), E. Horelová (spisovatelka), K. Štindl (ČSDI), J. Obdržálek (KSČ), J. Svoboda (KSČ), O. Trojan, D. Větrovský (studenti), P. Oslzlý (divadelní režisér), J. Velek (ekolog) [...]

V. Havel představil nově založené Občanské fórum jako otevřené opoziční seskupení sdružující občany z nezávislých i oficiálních struktur. Řekl, že náplní jeho činnosti budou jednání s představiteli státní moci o změně politického klimatu v Československu a může do něj vstoupit každý, kdo se ztotožní s jeho charakterem a základními požadavky. Poté přečetl návrh provolání OF. Následující diskusi řídil R. Palouš. Po 22. hodině přijali účastníci schůzky provolání v zásadě v té podobě, jak je předložil V. Havel. Signatáři provolání podpořili výzvu pražských vysokoškoláků ke generální stávce 27. listopadu od 12 do 14 hodin a utvořili formální výbor, který měl v nejbližších dnech reprezentovat OF.

25
Ve 20 hodin vysílala televize rozhovor se dvěma studenty MFF UK nesoucími jméno Martin Šmíd. Dementovala tak zprávu o údajné oběti pátečního zásahu [13].

26
Vyšetřovatel StB obvinil P. Uhla z trestných činů poškozování zájmů republiky v cizině a šíření poplašné zprávy v souvislosti s předáním nepravdivé zprávy o smrti studenta Martina Šmída zahraničním sdělovacím prostředkům [13].

27
Mimořádné zasedání předsednictva ÚV KSČ, svolané generálním tajemníkem M. Jakešem, pověřilo předsedu české vlády F. Pitru, aby vystoupil v televizi s výzvou k uklidnění situace [28].

28
Předseda vlády ČSR F. Pitra vystoupil v televizi ve 21 hodin s projevem, v němž mj. řekl: »Program přestavby a demokratizace, naše československá cesta, respektující vlastní historické i dnešní zkušenosti i zkušenosti dalších socialistických zemí, je trnem v oku některým kruhům doma i v zahraničí. Každá příležitost je jim dobrá k organizování destabilizace a rozvratu, a tím k narušení nastupujících reforem. K tomu zneužily i situaci po pátečním pietním shromáždění pražských vysokoškoláků. (...) Každého musí pobouřit nehoráznost dezinformace, že po zásahu pořádkových jednotek údajně zemřel jeden vysokoškolák. Dokazuje to, že organizátoři těchto provokací se neštítí ničeho, že jim není doslova nic svaté.« F. Pitra vyzval občany k podpoře politiky »přestavby«, kterou realizuje současné stranické a státní vedení.

29
Nezávislá politická strana Československá demokratická iniciativa ve svém prohlášení k událostem posledních dnů požadovala demisi federální vlády k 25. listopadu 1989 a ustavení »přechodné vlády občanského soužití« na základě konzultací současné vlády s »A. Dubčekem a představiteli vedení státu před ozbrojenou invazí 21. srpna 1968, V. Havlem a dalšími představiteli nezávislého opozičního hnutí«. Navrhovali, aby vláda občanského soužití předložila do 15. prosince 1989 »nový, demokratický volební zákon, na jehož základě pak bude k 1. únoru 1990 zvoleno Ústavodárné shromáždění ČSSR«. V průběhu dne byli vedoucí představitelé ČSDI postupně zadrženi příslušníky StB a propuštěni byli až pozdě v noci. Schůzky v Činoherním klubu se za ČSDI zúčastnil pouze K. Štindl.

30
Přípravný výbor Československé sociální demokracie zveřejnil prohlášení, v němž podpořil OF. V čele obnovené sociálně demokratické strany stanuli S. Klaban, B. Nedbálek a V. Všetečka.

31
Předsednictvo a sekretariát ÚV ČSS, kluby poslanců ČSS ve FS a ČNR, redakce Svobodného slova a časopisu Ahoj na sobotu přijaly Prohlášení k událostem 17. listopadu 1989, v němž uvedly: »Chceme v této souvislosti se vší vážností upozornit, že zákroky bezpečnostních sil silně vyhrocují napětí ve společnosti a vyvolávají přirozený odpor zejména těch, kteří tvoří budoucnost této země - naší mládeže. Požadujeme, aby řešení podobných událostí se již nikdy neopakovalo. Zároveň důsledně požadujeme přešetření oprávněnosti i metod zákroku a vyvození nezbytných závěrů a v této souvislosti urychleně a naléhavě přezkoumat, zda zadržení v této situaci učiněná skutečně odpovídají trestnímu řádu i uplatnění ústavních práv. Plně chápeme rozhořčení, které tato událost vyvolala a našla svůj výraz v prohlášeních pražských studentů, českých divadelníků a dalších občanů i jejich organizací.« Představitelé ČSS se vyslovili pro urychlené přijetí svých zákonodárných iniciativ k právu shromažďovacímu, spolčovacímu a petičnímu a pro »zásadní změnu politického klimatu«.

32
Předsednictvo MV ČSL odsoudilo »zásah bezpečnostních sil proti pokojné studentské demonstraci v Praze dne 17. listopadu 1989«.

33
Předsednictva městského výboru SSM a městské vysokoškolské rady SSM přijala na mimořádném zasedání, kterého se zúčastnil předseda ÚV SSM V. Mohorita, prohlášení k politické situaci. Ztotožnila se se svědectvím účastníků manifestace, kteří označili policejní zásah za »neadekvátní a politicky neuvážený«, a obrátila se na Generální prokuraturu ČSSR s žádostí o přešetření postupu pořádkových sil. Zároveň požádala FS, aby vytvořilo komisi k vyšetření »všech skutečností vážících se k těmto událostem«, a vyjádřila přesvědčení, že »jediným možným východiskem ze současné situace je skutečně otevřený celospolečenský dialog mezi všemi, kdo o něj usilují«.

 
tobacamptobacamp
tobacamp