Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
27. listopad, pondělí

183
Od prvních dnů listopadové revoluce usilovala Státní bezpečnost a další složky ministerstva vnitra o informační blokádu, která měla zabránit šíření revoluce. Součástí tohoto úsilí se záhy stala dezinformační kampaň v různých formách. Např. v ranních hodinách 27. listopadu distribuovaly civilní automobily ministerstva vnitra letáky snažící se diskreditovat Václava Havla a vyvolat rozkol mezi stávkujícími studenty a Občanským fórem. V této kampani pokračovala Státní bezpečnost i v dalších dnech.

184
Generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek se ráno setkal s horníky kladenských dolů. Poté se sešel s předsedou ČSS B. Kučerou.

185
Od 9 hodin rokovala v Laterně magice akční skupina OF. Jednání bylo poznamenané krizovou náladou, kterou vyvolaly negativní ohlasy na průběh druhé manifestace na Letenské pláni [172]. V. Havel navrhl, aby OF vyhlásilo, že období velkých lidových mítinků končí a začíná etapa politických jednání a přípravy transformačního programu. OF přijalo prohlášení k pražským manifestacím. Havel znovu upozornil na nutnost zlepšení doposud značně chaotické a nepřehledné organizační struktury OF. Zdůraznil, že na jednotlivých úsecích mají začít důsledně pracovat odborné komise, ustavené již v pátek 24. listopadu. Jejich činnost měla nadále koordinovat akční skupina a záležitosti, které nelze projednávat v širším grémiu OF, operativně řešit krizový štáb [138].

186
Krizový štáb OF - zasedající od 11 hodin za účasti ředitele Prognostického ústavu ČSAV V. Komárka - přijal stanovisko OF k dnešnímu dni. Rozhodl, že »v dnešní politické realitě bude fungovat koordinační centrum OF, které bude vytvářet a udržovat stálé spojení se všemi místními středisky«. Vznik místních OF »není a nebude organizován z jednoho místa, a proto se bude uskutečňovat v nejrůznějších podobách«. KC OF navrhlo ukončit »celostátní stávkové hnutí«, protože »původní požadavky OF byly zásadně splněny nebo se plní«. Stávku by měla nahradit »trvalá stávková pohotovost«. KC OF prohlásilo, že předsedu federální vlády L. Adamce považuje za »dnešního představitele státní moci«, s kterým bude OF a VPN jednat o svých požadavcích. Nedojde-li k dohodě, budou OF a VPN požadovat demisi vlády a navrhnou svého ministerského předsedu.

187
Ve 12 hodin začala na území celé republiky dvouhodinová manifestační generální stávka. Podle šetření Ústavu pro výzkum veřejného mínění přestala pracovat polovina obyvatel, další čtvrtina se připojila manifestačně a asi desetině občanů nebyla účast na stávce umožněna. Z vlastní vůle se do stávky nezapojila pouze pětina občanů. Generální stávku pod hesly »Konec vlády jedné strany!« a »Svobodné volby!« doprovázely mítinky ve všech větších městech a továrnách.

188
Předsednictvo ÚV KSČ ocenilo postup těch pracujících, kteří během generální stávky setrvali na svých pracovištích, stejně jako postup všech, kteří nedopustili, aby bylo stávky zneužito k protispolečenským akcím. Podpořilo všechny konstruktivní požadavky, které byly oprávněně nastoleny, a zároveň uložilo příslušným oddělením ÚV KSČ, aby je odpovědně posoudila a doporučila příslušným orgánům jejich postupné řešení.

189
Programovými zásadami se veřejnosti představilo Demokratické fórum komunistů, které vzniklo jako »samostatný proud« uvnitř KSČ a chtělo prosazovat »radikální demokratizaci strany«.

190
Vláda ČSSR »uvolnila« Libora Batrlu z funkce ústředního ředitele ČST a jmenovala do ní svého tiskového mluvčího Miroslava Pavla.

191
V 16 hodin začala na Václavském náměstí sedmá manifestace OF. Moderátor J. Kantůrek zdůraznil, že generální stávka se podařila, lidé v celé republice vyslovili jednotnou vůli. Ústřední tajemník ČSS J. Škoda, který se vyslovil pro zahájení celospolečenského dialogu, promluvil o programových cílech ČSS. Řadový komunista Evžen Průša, který přednesl usnesení nedělního celoměstského aktivu základních organizací KSČ v Praze [168], byl přijat pískáním a nesouhlasným skandováním »Měli jste dost času!« Zástupkyně ČSL I. Janků oznámila, že v lidové straně zvítězil obrodný proud, který bude prosazovat zájmy věřících občanů a podporovat uskutečnění svobodných voleb [180]. Místopředseda městského výboru SSM J. Prádler řekl, že požadavky OF jsou totožné s požadavky mládežnické organizace.

Slovenský herec L. Chudík oznámil, že VPN předala v neděli 26. listopadu prvnímu místopředsedovi vlády SSR své požadavky: odstranění článku o vedoucí úloze KSČ z ústavy a příprava svobodných voleb. Se stanoviskem OF k dnešnímu dni vystoupil V. Klaus [186]. Uvedl, že o dalším postupu rozhodne zítřejší jednání OF a VPN s předsedou federální vlády L. Adamcem, a vyzval k ukončení stávky. Bouřlivými ovacemi bylo doprovázeno vystoupení ředitele Prognostického ústavu ČSAV V. Komárka, který mj. řekl: »Naše srdce, hladová po svobodě, nenasytí laciná rétorika o přestavbě. Je nutné ustavit demokratickou vládu, která bude vládou velké koalice. Jejími členy se musí stát lidé vysokých odborných schopností i morálních vlastností. Do čela vládnoucích struktur je třeba vyzvednout lékaře, právníky, vědce, umělce, mladé lidi i dělníky.«

Herci divadla na Vinohradech J. Jirásková, J. Štěpánková, O. Sklenčka a V. Preiss oznámili, že delegace stávkového výboru divadel odevzdala prezidentu republiky dopis s návrhem na jmenování V. Komárka předsedou federální vlády. Tento návrh podpořila studentka A. Miklíková; podle studentů by V. Komárek měl sestavit úřednickou vládu, která by působila až do voleb. Shromáždění pozdravili studenti z Bratislavy a Prahy L. Kadlec, O. Trojan a M. Mejstřík.

Moderátor J. Kantůrek ujistil veřejnost, že OF povede jejím jménem složitá jednání s předsedou federální vlády, při nichž se neuchýlí k žádným kompromisům. Oznámil, že zítra se již manifestace nebude konat, bude-li to však nutné, začne OF mítinky opět svolávat. Všichni občané nechť ukončí stávku a přejdou do trvalé stávkové pohotovosti. Mítink ukončila zpěvem československé státní hymny M. Kubišová.

192
Na šestém mítinku VPN na náměstí SNP v Bratislavě vystoupil první místopředseda vlády SSR Š. Murín, který byl však již po úvodních slovech přerušen pískáním a skandováním (»Nikto vám neverí!« a »Odstúpiť!«). Představitelé Koordinačního výboru VPN vyjádřili nespokojenost s rozsahem a rychlostí změn a vyslovili se pro zesílení tlaku na státní moc. Na mítinku vystoupili i někteří emigranti: lékař Š. Korec, herec P. Landovský a spisovatel P. Kohout.

193
Organizační komise KC OF vyhlásila, že počínaje dnem 28. listopadu 1989 bude po dobu tří týdnů probíhat ve Špálově galerii na Národní třídě v Praze centrální registrace a evidence všech místních OF.

194
V 19.30 hodin začala v Laterně magice tisková konference KC OF. Účastníci: V. Malý, R. Klímová, J. Dienstbier, V. Klaus, V. Komárek, zástupci dělníků A. Vančura a P. Miller a zástupce studentů I. Chaun.

J. Dienstbier uvedl, že generální stávka zaznamenala jednoznačný úspěch v celé republice. Byla »neformálním referendem o nadekretované vedoucí roli komunistické strany, které vyznělo jednoznačně. Stávka také nastolila požadavek svobodných voleb. Fórum se spontánně rozrůstá, je třeba se spojit se všemi středisky. KC OF se domnívá, že by bylo dobré uspořádat celostátní setkání zástupců těchto středisek.« Oznámil, že OF navrhlo ukončit dnešním dnem celostátní stávkové hnutí, protože požadavky OF jsou z části plněny: »Budeme se při tom opírat o stávkovou pohotovost. Tak, jak dokážeme dnes stávku ukončit, tak ji budeme moci znovu zahájit v případě, ža by se tyto požadavky neplnily. Proto doporučujeme, aby se stávkové výbory na všech úrovních proměnily v Občanská fóra. Jednání s vládou bude pokračovat zítra v 11 hodin.«

Delegace Italské komunistické strany, která přicestovala do Prahy, vyjádřila plnou podporu Občanskému fóru. J. Dienstbier k tomu mj. řekl: »Václav Havel poděkoval za podporu a řekl, že komunistům by rád sdělil, že Fórum není antikomunistická organizace, a že je přesvědčen o tom, že všichni komunisté, kteří museli dlouho mlčet a jsou odpůrci totalitarismu, obrodí svou stranu, aby mohla vstoupit do soutěže.« Zástupci studentů I. Chaun a M. Pajerová sdělili, že pro studenty stávka nekončí. O dalším vývoji rozhodne zítřejší jednání OF s L. Adamcem. V. Komárek nepotvrdil svou kandidaturu na funkci předsedy vlády ČSSR. Malý oznámil ukončení fáze veřejných shromáždění a mítinků a zahájení etapy politických jednání a obnovení práce ve školách, továrnách a institucích.

195
Večer převzal V. Havel v Národním divadle Cenu německých knihkupců za rok 1989.

196
Večerního jednání Celostátního koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol v divadle Disk se zúčastnili zástupci iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček, kterým se nepodařilo přesvědčit studenty, aby ukončili stávku.

197
Stávkující studenti zveřejnili Výzvu ke spoluobčanům č. 2, v níž opakovali své požadavky:

 

  1. Ustavení komise FS, která vyšetří události 17. listopadu, pojmenuje viníky a předá objektivnízprávu orgánům ministerstva spravedlnosti a československé veřejnosti;
  2. odchod zkompromitovaných funkcionářů ze všech sfér veřejného života;
  3. okamžité zrušení vedoucí úlohy KSČ v ústavě;
  4. osvobození všech politických vězňů;
  5. přijetí zákonů o shromažďování,sdružování a petičním právu;
  6. uspořádání otevřeného jednání představitelů všech politických stran, nezávislých iniciativ, církví a významných společenských hnutí.

198
V rozhovoru pro deník Lidová demokracie uvedl zaměstnanec Prognostického ústavu ČSAV V. Klaus, že »již v současné době existuje u nás silná skupina ekonomů, kteří jsou na velmi vysoké odborné úrovni a v úzkém kontaktu se současnou ekonomickou vědou. V dosavadním systému se však jejich schopnosti nemohly plně projevit. Tito lidé, pokud se stanou členy či poradci nové vlády, budou schopni kombinovat poznatky z konce šedesátých let se zkušenostmi dalších reformujících se zemí, vyhnout se nejzávažnějším chybám a do konce příštího desetiletí dovést naše národní hospodářství na úroveň vyspělých západoevropských ekonomik.« [76, 101, 329]

199
V Praze byla založena strana Zelených.

200
Předsednictva obou sněmoven FS svolala na 29. prosince plenární schůzi parlamentu.

201
Předsednictvo ČSS předložilo k veřejné diskusi návrh programu své strany, nazvaný Kdo jsme.

202
V Praze se konalo mimořádné zasedání ÚV ČSL, kterého se rovněž zúčastnili kandidáti ÚV, členové a kandidáti ústřední revizní komise a předsedové okresních a obvodních výborů strany.

203
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR uvolnilo všechny prohibitní knihovní fondy.

204
V. Komárek zaslal otevřený dopis Ústřednímu výboru KSČ, v němž komunistickou stranu vyzval k urychlenému svolání mimořádného sjezdu a k řešení celé řady aktuálních problémů. Jedině za podmínky, že se strana zřekne uzurpované vedoucí úlohy ve společnosti a ztotožní se s principy pluralitní demokracie a tržní ekonomiky, bude pro občany věrohodná.

 
tobacamptobacamp
tobacamp