Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
4. prosinec, pondělí

309
Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol zveřejnil v 8.30 sdělení: »Včerejší prohlášení stávkového výboru VŠ přednesené v ČST [301] je v této chvíli neaktuální a považujeme ho za neplatné. Vzhledem k situaci vzniklé po vyhlášení nové federální vlády rozhodně protestujeme proti jejímu složení, které je výrazem nepochopení vážnosti situace, a považujeme za nezbytné provést ihned další výrazné změny. Důvodem našeho rozhodnutí je faktická ignorace zrušení 4. čl. Ústavy, což znovu zajišťuje KSČ vedoucí úlohu při řízení státu a neodpovídá skutečnému rozložení politických sil ve společnosti. A proto tedy: stávkujeme dál!!!«

310
V 10.15 bylo zahájeno jednání akční skupiny KC OF, na němž byla ustavena »komise pro alternativní vládu« ve složení V. Havel, P. Pithart a J. Kotrč s úkolem připravit návrhy OF a VPN na rekonstrukci a podobu federální vlády [328]. Rovněž byly jmenovány delagace OF a VPN pro odpolední jednání s prvním místopředsedou vlády ČSSR B. Urbanem; delegace na setkání se zástupci církví a Národní fronty [324] a delegace na jednání s představiteli ÚV ČSTV ve složení M. Klíma, M. Palouš, J. Odložil a P. Percl. Delegaci na zítřejší jednání s představiteli ÚRO vytvořili P. Miller, L. Lis, V. Malý a M. Rada.

Na dopoledním zasedání akční skupiny referoval J. Vavroušek o perspektivách OF. Předložil k diskusi tři alternativy budoucí podoby OF s uvedením jejich předností i negativ: a) OF jako dočasné seskupení občanů nejrůznějších politických orientací, které asi měsíc před volbami zanikne; b) OF jako koalice nekomunistických politických proudů, která zanikne po volbách; c) OF jako dlouhodobě orientované politické hnutí, z něhož se v předvolebním období odloučí politické strany přistupující k volbám samostatně.

311
Ve 14 hodin přijalo KC OF »Návrh stanoviska Občanského fóra k jednáním o dočasném pobytu sovětských vojsk v ČSSR«, v němž vyjádřilo závažné výhrady k včerejšímu prohlášení nové federální vlády k této otázce a navrhlo vlastní postup [297]. Od 17.50 do 18.30 pokračovala porada akční skupiny KC OF a od 18.30 do 19.00 se konala schůze pléna KC OF.

312
Kancelář ČNR sdělila, že předseda ČNR J. Kempný obdržel demise členů vlády ČSR: ministra výstavby a stavebnictví Jaroslava Vávry, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jany Synkové, ministra kultury Milana Kymličky, ministra zdravotnictví a sociálních věcí Jaroslava Prokopce, ministra spravedlnosti Antonína Kašpara, ministra vnitra a životního prostředí Václava Jirečka, ministra zemědělství a výživy Ondřeje Vaňka, ministra obchodu a cestovního ruchu Karla Erbese, ministra-předsedy Výboru lidové kontroly ČSR Jana Motla, ministra vlády ČSR Karla Löbla a ministra vlády ČSR Ericha Sýkory.

V Praze se sešlo předsednictvo ÚV NF ČSR rozšířené o představitele všech stran a organizací sdružených v Národní frontě. Za účasti předsedy vlády ČSR F. Pitry projednalo návrh změn ve složení české vlády. V 15 hodin oznámil předseda vlády ČSR F. Pitra předsednictvu ČNR, že v nové české vládě budou působit pouze tři ministři vlády předchozí. Zasedání předsednictva ÚV NF ČSR se za ČSL účastnil ústřední tajemník R. Sacher: »Vystoupil jsem tam s názorem, že lépe než rekonstruovat starou vládu by bylo podání její demise jako celku a vytvoření vlády nové. F. Pitra navrhl vládu, v níž 58 % členů by bylo příslušníky KSČ. K tomu jsem řekl, že my navrhujeme, aby 50 % ministerských křesel patřilo bezpartijním odborníkům a o další polovinu míst v nové vládě by se měli dělit komunisté s ostatními nekomunistickými stranami, tj. s námi a ČSS.« [331]

313
V odpoledních hodinách se uskutečnilo na předsednictvu federální vlády jednání zástupců KC OF a KV VPN s představiteli vlády ČSSR. Za OF a VPN se zúčastnili V. Klaus, M. Kocáb, J. Křen, M. Šimečka, A. Vondra, za Sdružení stávkových výborů Libor Malý a za stávkující studenty Š. Pánek. Federální vládu zastupovali první místopředseda B. Urban, poradce předsedy vlády O. Krejčí, tiskový mluvčí M. Jansen a pracovník Úřadu předsednictva vlády ČSSR I. Průša. Smyslem schůzky byla příprava na jednání zástupců OF a VPN s předsedou vlády L. Adamcem po jeho návratu z Moskvy [317].

314
Tiskový mluvčí vlády ČSSR M. Jansen uvedl na dotaz ČTK, že první místopředseda vlády M. Čalfa má nadále na starosti legislativní otázky, místopředseda vlády J. Hromádka se bude zabývat vzdělaností, kulturou a církevními záležitostmi, ministr F. Reichel bude působit v oblasti vědy, techniky a životního prostředí a ministr Viliam Roth byl pověřen řízením sdělovacích prostředků.

315
Předsednictvo ÚV ČSS vzalo na svém zasedání na vědomí včerejší sdělení místopředsedy vlády ČSSR B. Urbana, že vláda ČSSR je připravena ve své rekonstrukci dále pokračovat. Dospělo proto k přesvědčení, že se postupně podaří - s přihlédnutím k předpokládánému jmenování náměstků ministrů z řad členů všech politických stran - vytvořit řídící výkonné orgány státní správy odpovídající vládě skutečného porozumění a shody.

316
Předseda ČSL J. Bartončík zveřejnil prohlášení ke jmenování nové federální vlády, v němž uvedl, že »dosažený politický profil federální vlády nepovažujeme za nějaký závazný model budoucnosti a jsme odhodláni budovat stranu, která tento budoucí model ovlivní v demokratickém duchu«.

317
Političtí představitelé Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a SSSR prohlásili na moskevském setkání zástupců členských států Varšavské smlouvy, že vstup vojsk jejich států do Československa v roce 1968 znamenal vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaného státu a odsoudili ho. Po ukončení zasedání se československá delegace, vedená předsedou federální vlády L. Adamcem a generálním tajemníkem ÚV KSČ K. Urbánkem, vrátila do Prahy.

318
Předsednictvo ÚRO se zabývalo přípravou celostátního aktivu předsedů základních organizací ROH. Rozhodlo o prodloužení termínu konání výročních členských schůzí v základních organizacích do 31. ledna 1990.

Podle sdělení Sdružení stávkových výborů bylo v poledne 4. prosince registrováno zhruba pět tisíc stávkových výborů. Stávkové výbory chtěly docílit změny volebního řádu ROH, vytvořit demokratickou strukturu odborů, reformovat stávající zbyrokratizované odbory a přeměnit je ve federaci nezávislých odborových svazů. Ojediněle se objevily pokusy o zakládání menších nezávislých odborových organizací, které by existovaly vedle reformujícího se odborového hnutí.

319
Předseda ÚV SSM M. Ulčák vyzval základní organizace komunistické strany v aparátu ÚV SSM k ukončení činnosti.

320
Zástupci předsednictva Městské mírové rady v Praze se sešli s představitelkou Nezávislého mírového sdružení H. Marvanovou, která podrobila činnost oficiálního československého mírového hnutí kritice.

321
V 16 hodin začala na zaplněném Václavském náměstí v Praze osmá manifestace OF. V úvodu poděkoval V. Havel za celé KC OF zaměstnancům divadla Laterna magika a oznámil, že se právě v těchto chvílích Koordinační centrum stěhuje do přidělené budovy [310]. Manifestaci moderoval hudební publicista J. Černý. Student Michal Sedláček přečetl ranní prohlášení Celostátního stávkového výboru VŠ o pokračování studentské stávky. Zástupce umělců herec M. Macháček oznámil, že »stávkující umělci a zaměstnanci kulturních institucí jsou donuceni vrátit se k původně vyhlášené formě stávky, a to do dne 11. prosince 1989. (...) V případě nutnosti se připojíme ke generální stávce dne 11. prosince 1989.« Stanovisko Sdružení stávkových výborů průmyslových podniků a dalších institucí přednesl Igor Pleskot: »Vyzýváme stávkové výbory ke zvýšené stávkové pohotovosti, k zabezpečení případné manifestační generální stávky. Dále konstatujeme, že provolání všem odborářům a slovní vyhlášení XII. řádného sjezdu odborů [316] je zbytečným pokusem aparátu ÚRO o znovuzískání důvěry, kterou zcela ztratil. Důvěru v novou odborovou strukturu dnes zaručují pouze stávkové výbory. Vyzýváme je k uspořádání nových voleb do závodních výborů na základě návrhů členů, a to do 20. prosince.«

Zástupce KC OF R. Palouš vyzval zkompromitované poslance nejvyšších zákonodárných sborů, aby odstoupili. Člen KC OF L. Lis přečetl stanovisko OF k okupaci Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a oznámil, že OF usiluje o ustavení komise historiků, která by zevrubně prozkoumala okolnosti invaze. Bývalý mluvčí KC OF V. Malý přednesl prohlášení KC OF a KV VPN k politické situaci. Uvedl, že základním cílem OF a VPN je zaručení svobodných voleb, které by se měly uskutečnit nejpozději do července 1990. »Aktivizaci neostalinistů« musí opozice čelit »organizovanou a vnitřně soudržnou koalicí všech demokratických politických proudů v naší společnosti.« Proto vstoupí obě hnutí do voleb »se společnými kandidátkami, v nichž bude případně uvedena politická příslušnost některých kandidátů. Po volbách se mohou jednotlivé politické strany od OF a VPN případně odloučit. Předpokládáme však, že i po volbách umožní obě hnutí organizovanou politickou činnost těm občanům, kteří se nestanou členy některé z politických stran.« OF a VPN předpokládají, že v období do svobodných voleb budou »pokojný přechod k demokratickému státu zajišťovat všechny tři vlády a další státní instituce«. »Chceme se vyhnout ústavní krizi, která by mohla ohrozit další vývoj v naší zemi, chceme prokázat, že i zcela zásadní změny ve společnosti lze provést klidným a lidsky důstojným způsobem.« Moderátor manifestace J. Černý přečetl společné provolání OF a VPN z minulého dne [302], a poté uvedl K. Kryla a K. Gotta, kteří manifestaci ukončili státní hymnou.

322
Na bratislavském náměstí SNP se konal osmý mítink, na němž představitel KV VPN J. Budaj oznámil, že VPN dnes představuje reálnou politickou sílu, hnutí, které se nemůže vyhnout politické odpovědnosti za politický vývoj. Proto VPN vstoupí do volební kampaně jako demokratické občanské hnutí. M. Kňažko na závěr mj. uvedl: »To, že sme niekoľko dní čakali v pokoji, nie je výrazom našej slabosti. Chceli sme poskytnúť čas našim straníckym a vládnym predstaviteľom, aby uspokojili oprávnené požiadavky našich občanov. Prípadný generálny štrajk 11. decembra a jeho škody budú na svedomí našich najvyšších vládnych a straníckych predstaviteľov vzhľadom na ich nezodpovedné postoje voči našim oprávneným požiadavkám.«

323
V 18 hodin vystoupil v televizi předseda nezávislé strany Československá demokratická iniciativa E. Mandler. Uvedl, že vláda pod vedením L. Adamce je přímo odpovědná za negativní události posledních měsíců, za policejní represálie, za pokračující devastaci životního prostředí a neuspokojivý vývoj v oblasti hospodářství. Proto by opozice měla jednoznačně žádat demisi celé vlády, nikoli pouhou rekonstrukci. Nová, přechodná »vláda občanského soužití« by měla být sestavena na základě rozhovorů OF, komunistické strany a dalších nekomunistických politických stran. V jejím čele by měl stanout V. Komárek. Tato vláda by působila až do svobodných voleb do nového ústavodárného federálního shromáždění [29, 50, 289].

324
V sídle ÚV NF ČSR v Praze jednali od 18 do 19.30 zástupci Občanského fóra, církví a Národní fronty. Delegaci OF tvořili V. Benda, P. Pithart a student M. Klíma. Národní frontu zastupovali J. Křeček, S. Bělehrádek, P. Geršl, dr. Polák a dr. Tichý.

Přítomní rokovali o budoucnosti Národní fronty a doplňování zastupitelských sborů po odvolání zkompromitovaných poslanců. Podle tiskového komuniké Občanského fóra »delegace NF nezaujala ani k jedné otázce jednoznačné stanovisko, ani u jedné neměla vypracovaný program. V otázce budoucnosti NF se všichni přítomní vyjadřovali v tom smyslu, že její současná podoba je nepřijatelná a že musí zcela změnit svůj charakter, má-li si získat důvěru občanů. U druhé otázky byla nepřipravenost zástupců NF ještě zřejmější než u první. Je to zarážející o to víc, že otázka doplňovacích voleb se může stát aktuální během několika dnů, a pak ji bude třeba řešit.«

325
V 19.30 vystoupil v televizi místopředseda vlády ČSSR J. Hromádka s krátkým projevem. Připomenul včerejší prohlášení předsedy vlády L. Adamce [297], v němž bylo řečeno, že »v případě potřeby může být vláda dále zkvalitňována«. Především však vláda potřebuje »minimální časový prostor, aby svými rozhodnutími skutečně naplňovala vůli lidu, jak se ve spontánnosti našich národů a národností v těchto dnech projevuje«. J. Hromádka zdůraznil, že na nejbližším zasedání vlády navrhne, aby byly zákony spolčovací, shromažďovací, tiskový a branný urychleně dopracovány, přijaty ve FS a vyhlášeny. »A to včetně návrhů zákona o začlenění, tedy inkorporaci mezinárodního paktu o občanských a politických právech a mezinárodního paktu o hospodářských,
sociálních a kulturních právech do československého vnitrostátního právního řádu.«

326
Ve 20 hodin vystoupil v televizi s krátkým projevem ústřední ředitel ČST M. Pavel. Seznámil televizní diváky s tím, jak plní svá veřejně vyhlášená předsevzetí. Za dobu jednoho týdne, co zastává funkci ústředního ředitele, poskytla ČST Občanskému fóru celkem 536 minut vysílacího času, KSČ 246, ČSS 13, ČSL 19 a Klubu za socialistickou přestavbu Obroda 25 minut. Na základě dnešní dohody s předsedou vlády ČSSR rozhodl ústřední ředitel ČST iniciovat založení »politické programové rady ČST«. Do doby, než se tato rada sejde, bude v ČST třikrát týdně (v pondělí, středu a pátek) v podvečerním vysílacím čase vymezena 1 hodina pro názory a stanoviska. Podmínkou je, že prohlášení budou v souladu s ústavou a nebudou delší než 10 minut. Dvakrát
týdně (v úterý a čtvrtek) bude po 22. hodině zařazeno do vysílání Studio dialog. Témata budou volena aktuálně, diskutovat budou vždy představitelé různých politických názorů. Na závěr svého vystoupení Pavel řekl: »Myslím, že bychom neměli upadat z jednoho extrému do druhého, snažit se nahradit jeden informační monopol druhým, odsuzovat uplynulých dvacet let jen jako dobu absolutního temna a požadovat zúčtování.«

327
KC OF se přestěhovalo z divadla Laterna magika do přidělené budovy českého ústředního výboru Svazu československo-sovětského přátelství (tzv. Špalíček) na Jungmannově náměstí č. 9 a do přilehlých prostor Klubu a výstavní síně českého ústředního výboru SČSP (tzv. Aurora) v ulici 28. října. Národní výbor hl. města Prahy přislíbil, že pro potřeby OF bude do 10. ledna 1990 uvolněna i budova ve Sněmovní ulici č. 3. Informační středisko KC OF, sídlící ve Špálově galerii, oznámilo, že dosud je po celé republice registrováno asi 1600 občanských fór [193, 277]

 
tobacamptobacamp
tobacamp