Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
21. listopad, úterý

54
V 8 hodin přijal předseda federální vlády L. Adamec představitele iniciativy Most M. Kocába a M. Horáčka. Adamec projevil ochotu setkat se odpoledne se zástupci občanských kruhů. Kategorický však odmítl účast V. Havla [51, 52].

55
V 9.30 navštívili představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček Václava Havla v jeho bytě, kde již byli A. Vondra a Jan Ruml. Přítomní předběžně rozhodli, že za OF se dnešní schůzky s předsedou vlády zúčastní místo Havla Ruml [57].

56
V 11 hodin začala v galerii Mánes schůzka výboru OF. Výbor rozhodl, že vedle Jana Rumla, J. Bartošky a M. Mejstříka bude OF na odpoledním jednání s předsedou vlády zastupovat i V. Havel. V případě, že nebude Havel jako člen delegace akceptován, odmítne OF zahájit jednání [57].

57
Ve 13 hodin začala schůzka předsedy federální vlády L. Adamce s představiteli občanských kruhů. Účastníci: poradce předsedy vlády O. Krejčí, tiskový mluvčí vlády ČSSR M. Pavel, televizní moderátor M. Fořt, herec J. Bartoška, předseda MV SSM M. Ulčák, místopředseda MV SSM J. Prádler, horník M. Hruška, představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček, předseda celozávodního výboru KSČ na FF UK Z. Veselý, předsedkyně fakultního výboru SSM na FF UK P. Kupová a představitel OF Jan Ruml. V. Havel se místa v delegaci dobrovolně vzdal [56].

Na počátku jednání - po naléhavé otázce M. Mejstříka - se Adamec zaručil, že nedojde k obsazení vysokých škol ani k žádnému jinému mocenskému  zásahu [70]. Seznámil přítomné se záměry federální vlády v nejbližším období: urychlené přijetí nové ústavy, přehodnocení vedoucí úlohy KSČ. Vyslovil se pro doplnění vlády o představitele jiných politických stran a nestraníky. J. Ruml předal předsedovi vlády provolání OF se čtyřmi základními požadavky a seznámil ho s charakterem a cíli Občanského fóra. Uvedl, že »OF v této chvíli ještě nemá široký mandát, bude se však sdružovat s prognostiky, ekonomy, ekology, s církvemi. (...) Dialogu se chceme zúčastnit, také si ale klademe určité podmínky. Tou první, nejzásadnější, je neodkladné propuštění všech vězňů svědomí.«

K požadavkům OF Adamec sdělil, že abdikace prezidenta G. Husáka a dalších stranických činitelů není v kompetenci federální vlády. Vyslovil se pro dialog s kýmkoli, komu jde o věc socialismu (»socialismus však budeme chránit, o tom diskutovat nebudeme«), vyzval k obnovení výuky na školách a k zahájení běžného provozu v divadlech.

58
Krátce před 15. hodinou začala v galerii U Řečických porada výboru OF. Výbor formuloval stanovisko ke schůzce s předsedou federální vlády, v němž zdůraznil, že jednání mělo pouze informativní charakter, a proto v žádném případě nemohlo ovlivnit postoje OF. Občanské fórum neuposlechlo Adamcovu výzvu k ukončení stávky, naopak stávku studentů, divadelních a výtvarných umělců podpořilo, a to včetně dvouhodinové generální stávky, vyhlášené na 27. listopad. Výbor OF se dále zabýval přípravou odpolední manifestace na Václavském náměstí.

59
MV KSČ v Praze v čele s vedoucím tajemníkem M. Štěpánem přijal prohlášení k současné politické situaci: »Střed Prahy, pražské vysoké školy a pražská divadla se staly místem, které se snaží zneužít k zadušení nastupujících politických a ekonomických reforem opoziční, protisocialistické kruhy. Do své nebezpečné hry zatahují mládež, studenty a umělce a nestydí se své mocenské zájmy prosazovat i prostřednictvím dětí. (...) Tyto síly pod tlakem emocí a hysterie, evidentní manipulací, které se bohužel propůjčily i některé sdělovací prostředky, získaly vědomí velké části pražské dramatické fronty a radikalizované středoškolské a vysokoškolské mládeže. Ta se tak mimoděk, a ne z vlastní vůle a iniciativy, stává nástrojem v rukou těch, kteří chtějí rozvrat a destabilizaci, návrat před únor 1948.« MV KSČ vyzval studenty a pedagogy k obnovení výuky a obrátil se na dělníky, aby »stáli pevně na svých pozicích« podpory současnému vedení strany a státu.

Prohlášení podobného znění přijaly tento den i předsednictvo ÚV KSS, předsednictvo ÚRO, předsednictvo ČNR, předsednictvo SNR, ÚV SČSP, předsednictvo městské rady PO SSM a některé krajské a okresní výbory KSČ.

60
Ministr vnitra ČSSR F. Kincl, ministři vnitra a životního prostředí ČSR a SSR V. Jireček a Š. Lazar se interním dopisem obrátili na všechny příslušníky SNB, Pohraniční stráže, vojáky vojsk ministerstva vnitra a na občanské pracovníky ministerstva. Současné události v dopise označili jako výsledek »cílevědomé, dlouhodobější snahy antisocialistických sil, podporovaných a inspirovaných ze zahraničí... k prosazení jejich destrukčních záměrů«. Ministři vnitra vyzvali pracovníky svých resortů k podpoře vedení KSČ. Obdobné výzvy vydaly i hlavní výbory stranické a svázácké organizace na federálním ministerstvu vnitra.

61
Generální tajemník ÚV KSČ M. Jakeš přijal delegaci průmyslových závodů z okresu Kladno, která vyjádřila plnou podporu politice KSČ a požadovala rázná opatření »proti silám, které usilují o rozvrat společnosti«.

62
Vláda ČSR se sešla na mimořádném zasedání za účasti představitelů ÚV NF ČSR, České odborové rady, Českého ústředního výboru SSM a primátora hl. m. Prahy. Vyslechla zprávu ministra vnitra o vnitropolitické situaci. Vzala na vědomí, že předseda vlády ČSR F. Pitra požádal v neděli 19. listopadu generálního prokurátora ČSR J. Krupauera o důsledné přešetření příčin pátečního zákroku proti studentské manifestaci [92, 113, 167] a požádala generálního prokurátora, aby ji o vyšetřování pravidelně informoval. Vyzvala spoluobčany a mládež, aby »upustili od demonstrací a stávek«.

63
Předsednictvo a sekretariát MV SSM v Praze vyjádřily nesouhlas s pondělním stanoviskem tří vlád k událostem 17. listopadu [41] a podpořily studentskou stávku.

64
Předseda vlády L. Adamec přijal J. Hromádku, synodního seniora Českobratrské církve evangelické a předsedu Ekumenické rady církví v ČSSR, a hovořil s ním o vnitropolitické situaci a poslání církví.

65
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí ČSR sdělilo, že v pražských nemocnicích je hospitalizováno osm osob zraněných při pátečním policejním zásahu. V páteční noci bylo ošetřeno 38 osob.

66
Na vysokých školách se rozšířila zpráva, že odpolední manifestace má být potlačena ozbrojenými složkami ministerstva vnitra a armády. V tíživé atmosféře formuloval Pražský koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol dopis Všem vládám světa a OSN. Uvedl v něm, že jedině předseda federální vlády L. Adamec [57] a předseda oficiální mládežnické organizace V. Mohorita [46] se odhodlali zahájit jednání se zástupci studentského hnutí. »Máme obavy, že ostatní představitelé státní moci pochopí tuto snahu o dialog jako signál k roztržce, kterou se možná pokusí v nejbližších hodinách vyřešit nasazením ozbrojených sil.« Studenti požádali o »okamžitou všemožnou podporu a pomoc všemi diplomatickými prostředky«.

67
Václavské náměstí se odpoledne zaplňovalo lidmi, postupně se jich sešlo asi 200 tisíc. V 16 hodin byla z balkonu budovy nakladatelství Melantrich zahájena první manifestace, jíž se OF postavilo do čela. (Poprvé také byla k dispozici zvuková technika.) Zástupce Svobodného slova K. Sedláček přečetl prohlášení Českého ústředního výboru ČSS, klubu poslanců ČSS ve FS a ČNR a redakcí Svobodného slova a časopisu Ahoj na sobotu. R. Palouš představil shromáždění Občanské fórum. V. Havel mj. řekl: »Občanské fórum je zamýšleno jako okamžitá a prozatímní reprezentace kriticky smýšlející veřejnosti. Může se k němu spontánně přidat kdokoliv, kdo se cítí být jeho členem.« O obsahu odpoledního jednání zástupců OF s předsedou vlády L. Adamcem informoval herec J. Bartoška [57]. Připomenul záruku předsedy vlády, že státní moc nezasáhne proti demonstrujícím občanům silou. Herec P. Burian přečetl provolání Občanského fóra [24]. Uvedl, že jeho představitelé chtějí jednat s vedením státu o řešení aktuálních otázek, přičemž toto jednání by mělo být začátkem celospolečenského dialogu o budoucnosti země. Student M. Mejstřík, který promluvil za stávkový výbor pražských vysokoškoláků, vyslovil požadavek, aby byla zahájena časově neomezená široká diskuse o současných poměrech v zemi. Vyzval všechny spoluobčany k aktivní účasti na pondělní generální stávce. Horník M. Hruška, předák dolu v Malých Svatoňovicích, pozdravil shromáždění jménem dělníků. Na závěr manifestace pozvalo OF občany na zítřejší mítink, který bude zahájen v 16 hodin opět na Václavském náměstí. Krátce po 17. hodině ukončila manifestaci zpěvačka M. Kubišová československou státní hymnou. Poté se ujali moderování manifestace zástupci SSM. Vedoucí oddělení ÚV SSM L. Žák oznámil, že svaz mládeže chce být otevřenou organizací pro všechny mladé lidi a vyzval k zahájení celospolečenského dialogu.

68
Po skončení manifestace formuloval výbor OF na svém jednání v galerii U Řečických dopis Občanského fóra prezidentovi USA G. Bushovi a předsedovi Nejvyššího sovětu SSSR M. Gorbačovovi. Občanské fórum, které se v dopise označilo za mluvčího československé veřejnosti, vyzvalo oba státníky k odsouzení intervence pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a požádalo je, aby nepodporovali současné politické vedení Československa.

69
V Bratislavě se odpoledne uskutečnila spontánní manifestace. Občané se sešli na Gottwaldově náměstí, odkud se na výzvu moderátora J. Budaje se přesunuli na Hviezdoslavovo náměstí. Zde informoval M. Kňažko shromáždění o zákazu otevřít večer divadla pro veřejné diskuse a o rozhodnutí herců diskutovat v tomto případě s lidmi venku před divadly.

70
Veřejné shromáždění, které svolal Koordinačný výbor VPN na 17. hodinu do Umělecké besedy, odsoudilo vyhlášení vlád ČSSR, ČSR a SSR [41] a vyzvalo k odstoupení všechny představitele strany a vlády přímo odpovědné za eskalaci násilí. Dále vyjádřilo tyto požadavky:

  • Chceme viesť dialóg, no nie v atmosfére represií. Preto prepusťte politických väzňov.
  • Žiadame, aby sa zástupcovia VPN, študentov a iných spoločenských skupín mohli stretnúť s predsedom vlády SSR.
  • Žiadame okamžitý priestor v prostriedkoch masovej komunikácie. Všetky fungujú z našej práce a z našich daní. Musia slúžiť občanom.
  • Oceňujeme fakt, že poriadkové sily na Slovensku nevyvolávajú nepokoje. Požadujeme všakvytvorenie technických podmienok, umožňujúcich pokojný priebeh mítingov (vylúčenie dopravy, primerané kryté priestory, zosilovače a pod.).
  • Ak sa vláda SSR zreteľne politicky nevysloví, ak ostane v týchto dňoch vo vyčkávacej pozícii,morálne sa diskvalifikuje.
  • Obraciame sa na všetkých šéfredaktorov v prostriedkoch masovej komunikácie - umožnite šíriť iba pravdivé informácie. Šírením lží a poloprávd staviate sa na stranu násilia.
  • Vyzývame všetkých členov KSČ, aby neodkladne zaujali vo svojich organizáciach jasný postojk súčasnej politickej situácii.
  • Plne sa stotožňujeme so stanoviskom Občianskeho fóra, ustanoveného v Prahe.

Představitel VPN básník Ľ. Feldek inicioval »prohlášení řadových komunistů«, v němž vyzval ke zrušení vedoucí úlohy KSČ ve společnosti.

71
Přes zákaz ústředního ředitele ČST L. Batrly uspořádali zaměstnanci ČST v areálu ČST na Kavčích Horách odpoledne mítink [106]. Protestní prohlášení podepsalo asi tři sta televizních pracovníků, kteří vyjádřili své předsevzetí objektivně informovat o aktuálních událostech. Tři sta zaměstnanců Československého rozhlasu přivítalo vznik OF a vyjádřilo mu plnou podporu. Hlavním prostředkem boje proti demokratickému hnutí byla informační blokáda, kterou se státní moc snažila zabránit jeho šíření do menších měst a na venkov. V televizi a rozhlasu - klíčových sdělovacích prostředcích - docházelo od počátku týdne ke střetům mezi většinou zaměstnanců, nakloněnou demokratickému hnutí a dožadující se práva o něm objektivně informovat, a vedením těchto sdělovacích prostředků, které stálo na straně státní moci. První významnější úspěchy zaznamenali stoupenci demokratického hnutí koncem týdne.

72
Generální tajemník ÚV KSČ M. Jakeš ve svém večerním televizním projevu prohlásil, že KSČ neustoupí od »socialistické cesty rozvoje« a od programu »celospolečenské přestavby«. Vyzval k obnovení pořádku a k dodržování ústavy a zákonů. Dále uvedl: »Jak však postupují a jaký mají program ty skupiny, které stojí v pozadí nynějších událostí v Praze? Snaží se bezohledně manipulovat částí mládeže a zneužívat její upřímný zájem pohnout rychleji věcmi kupředu. Vliv tohoto působení se projevil i mezi částí naší kulturní, umělecké fronty. Jakou morálku mohou mít lidé, kteří bezostyšně rozšiřují lživé zprávy a fámy o smrti mladého člověka [13] jen proto, aby rozpoutali vášně a emoce s nepředvídatelnými důsledky.«

73
Koordinační stávkový výbor studentů jmenoval na svém večerním zasedání v divadle Disk do svého čela Martina Mejstříka (DAMU), Šimona Pánka (PřF UK), Tomáše Ctibora (UMPRUM), Marka Bendu (MFF UK), Martina Bendu (FEL ČVUT), Richarda Čtvrtečku (PřF UK), Martina Prchlíka (FVL UK), Martina Klímu (MF UK), Michala Sedláčka (FŽ UK), Jana Fulína (DAMU), Radovana Halužíka (PřF UK), Moniku Pajerovou (FF UK) a Igora Chauna (FAMU) [82].

74
V galerii U Řečických se večer uskutečnila tisková konference OF. Mluvčí V. Malý informoval o odpoledním jednání s předsedou vlády, jemuž OF předložilo své prohlášení se čtyřmi požadavky [57]. Mluvčí Charty 77 D. Němcová uvedla: »Doufáme, že se podaří připravit takové zdravé společenské klima, které umožní vytvořit svobodný, demokratický a pluralitní stát.« V. Havel prohlásil, že OF se necítí způsobilé vést dialog s představiteli moci, hodlá však pro takový dialog připravit půdu. Partnerem v jednání by se měl stát kvalifikovaný všeobčanský výbor, který by zastupoval široké spektrum československé veřejnosti.

75
Po tiskové konferenci se sešel V. Havel s představitelem KV VPN P. Zajacem, který přicestoval do Prahy, aby navázal první kontakt slovenské VPN s českým OF. V. Havel namluvil na magnetofonový pásek poselství slovenskému národu, které bylo následující den přepsáno a přečteno na mítinku v Bratislavě. Vyjádřil v něm přesvědčení, že oba národy Československa nezvratně směřují k demokratičtějšímu společenskému uspořádání a ke svobodě. K soužití Čechů a Slováků ve společném státě uvedl: »Před dvaceti lety jsme dosáhli federativního uspořádání. Byl bych velmi rád a pevně věřím a doufám, že federalizovaná totalita se změní na demokratickou federaci, že budeme žít jako dva svéprávné bratrské národy, které budou žít v duchu svých tradic
a jejichž přátelství bude skutečně autentické.«

76
Náměstek ředitele Prognostického ústavu ČSAV V. Dlouhý oznámil, že ústav je schopen v krátké době předložit k veřejné diskusi program ekonomické reformy [101, 329].

77
Kardinál František Tomášek, arcibiskup pražský a primas český, zveřejnil prohlášení Všemu lidu Československa, v němž jménem katolické církve podpořil demokratické hnutí.

 
tobacamptobacamp
tobacamp