Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
15. prosinec, pátek

543
Předsednictvo ÚV KSČ odvolalo Zdeňka Hořeního z funkcí člena sekretariátu ÚV KSČ a šéfredaktora Rudého práva. Řízením redakce pověřilo zástupce šéfredaktora Zdeňka Porybného. Usneslo se, že bude usilovat o zachování organizací KSČ na pracovištích a oznámilo, že z členů bývalého vedení strany rezignovali na členství v ÚV KSČ G. Husák, A. Indra, J. Fojtík a I. Janák. Předsednictvo se dále rozhodlo odvolat z ÚV KSČ V. Biľaka, K. Hoffmanna, J. Lenárta a M. Zavadila.

544
Předsednictvo FS svolalo 18. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů na úterý 19. prosince 1989. Parlament měl projednávat programové prohlášení vlády ČSSR a změnu ústavního zákona o československé federaci, jehož článek 62, odst. 3. měl být upraven do podoby: »Uvolní- li se úřad prezidenta před skončením volebního období, koná se volba nejpozději do 40 dnů.«
[514]

545
Předseda vlády M. Čalfa přijal dopoledne předsedu Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva Karla Schwarzenberka, představitele Nadace Charty 77 Františka Janoucha a amerického finančníka George Sorose. V podvečer se předseda vlády setkal s Tomášem Baťou.

546
Ministr národní obrany M. Vacek informoval na tiskové konferenci o změnách, které jeho resort hodlá v nejbližší době provést. Velení ČSLA se rozhodlo snížit počet povolaných záložníků na vojenská cvičení o 90 tisíc mužů, rozhodlo o zkrácení základní vojenské služby z 24 na 18 měsíců a základní vojenské služby absolventů vojenských kateder vysokých škol z 1 roku na 9 měsíců, a to s platností od 2. ledna 1990. Zároveň se sníží počet hodin na vojenských katedrách o jednu třetinu. V souvislosti se zrušením ústavního článku o vedoucí úloze KSČ se ministr národní obrany rozhodl zrušit činnost organizací KSČ na všech pracovištích a ve všech útvarech ČSLA a navrhnout vládě, aby posoudila možnost odstranění ženijně-technických zátarasů po celé délce státní hranice s Rakouskem a Německem.

547
V Praze se krátce po poledni uskutečnilo jednání představitelů Národního výboru hlavního města Prahy se zástupci OF, politických stran, církví a nezávislých občanských iniciativ.

548
Členové rady MNV v Gottwaldově se rozhodli vrátit městu jeho původní jméno Zlín [486].

549
Kolem poledne se uskutečnila na Úřadu předsednictva vlády ČSSR tajná schůzka předsedy vlády M. Čalfy s představitelem KC OF V. Havlem. Konala se v místnosti, která byla zbavena odposlouchávacího zařízení. Předseda vlády, který setkání inicioval, nabídl Václavu Havlovi spolupráci při prosazení jeho prezidentské kandidatury ve Federálním shromáždění. Navrhl provést volbu prezidenta do konce roku 1989. Během hodinového jednání spolu vypracovali harmonogram vzájemně koordinovaného postupu:

  1. V sobotu 16. prosince přednese V. Havel ve 20 hodin v televizi projev, jehož nejdůležitějším bodem bude sdělení, že funkci prezidenta přijme pouze za podmínky, bude-li v jiné vysoké státní funkci A. Dubček [541]. Se zněním projevu se M. Čalfa seznámí předem, aby mohl podle něj přizpůsobit formulaci programového prohlášení vlády ČSSR.
  2. V sobotu a neděli, případně v pondělí (16., 17., 18. prosince) bude A. Dubček kooptován do Federálního shromáždění v rámci některého uprázdněného volebního obvodu na Slovensku. O zdárný průběh tohoto aktu se postará první místopředseda vlády J. Čarnogurský,který 16. prosince odcestuje na Slovensko. V úterý 19. prosince se již A. Dubček zúčastní plánované schůze obou sněmoven FS.
  3. Na schůzi obou sněmoven FS vystoupí 19. prosince předseda vlády M. Čalfa s programovým prohlášením vlády národního porozumění. Jeho součástí bude návrh, aby FS zvolilo prezidenta do konce roku 1989. Zároveň Čalfa navrhne jménem vlády ČSSR Václava Havla jako jediného kandidáta na funkci prezidenta republiky pro období do svobodných voleb.
  4. Na příští schůzi obou sněmoven FS, která se uskuteční 28. či 29. prosince, bude zvolen A. Dubček předsedou FS a V. Havel prezidentem republiky. Čalfa zajistí, aby byl celý plán ve Federálním shromáždění realizován bez časových průtahů, aby bylo FS v den volby prezidenta usnášeníschopné a poslanci obou sněmoven hlasovali v souladu se zájmem OF a VPN.

550
Ve 13 hodin začalo jednání rady KC OF. Diskutující: P. Pithart, J. Štern ml., J. Vavroušek, I. Rynda, I. Gabal, Š. Pánek, O. Veverka, P. Burian, V. Benda, J. Petrová, A. Vondra, P. Oslzlý, P. Naumann, J. Kořán, V. Jablonský, I. Havel, L. Szigeti, J. Budaj, R. Battěk, L. Lis, J. Skalník, Z. Rajniš [...]

J. Vavroušek vystoupil s návrhem na vytvoření odborné skupiny, která by se zabývala řešením zásadních koncepčních a systémových otázek týkajících se volebního systému, změn struktury vrcholných státních orgánů a jejich vzájemných vazeb a vztahů, pojetí federalizace apod. Diskutovalo se o definici OF, způsobu rekonstrukce FS a ostatních zákonodárných sborů a o problému volby prezidenta republiky. Rada zvažovala možnosti vytvoření společenského tlaku na poslance, aby zvolili V. Havla v co nejkratší době prezidentem. Návrh R. Battěka, aby se OF a VPN pokusily odstavit »revolučně-demokratickým« aktem federální parlament od moci a volbu prezidenta provést společným hlasování ČNR a SNR, byl odmítnut s poukazem na to, že KC OF se musí striktně držet platné ústavy. V. Benda navrhl, aby Federální shromáždění volilo prezidenta veřejně, před zraky voličů.

551
Po 15. hodině se v ateliéru malíře J. Skalníka uskutečnila schůzka V. Havla a jeho nejbližších spolupracovníků (P. Pithart, J. Křižan, A. Vondra, M. Kvašňák, J. Bartoška, E. Kriseová, V. Hanzel a S. Milota), které Havel seznámil s obsahem tajné dohody s M. Čalfou [549].

552
Na pozvání předsedy ČSS B. Kučery přicestoval do Prahy na jednodenní návštěvu předseda Liberálnědemokratické strany Německa a předseda Státní rady NDR Manfred Gerlach. Gerlach se setkal i s předsedou vlády M. Čalfou a představitelem KC OF V. Havlem.

553
V. Havel poskytl Československé tiskové kanceláři interview, v němž se vyjádřil i k problematice přímé volby prezidenta: »Občanské fórum odmítá referendum z mnoha různých důvodů. Jeden z hlavních je, že ohromný kredit, který naše země získala za poslední tři týdny ve světě, nesmí být znehodnocen, promarněn, ztracen. Referendum by si vyžádalo přinejmenším tři měsíce příprav. Nesmírně důležitá doba šesti měsíců do svobodných voleb, kdy se musí přestrukturovat parlament, přijmout spousta nových zákonů, přestrukturovat vláda, kdy se musí smysluplným způsobem proměnit polovičatá tzv. přestavba chystaná předchozím režimem ve skutečnou ekonomickou reformu. A z těchto šesti měsíců by tři byly ztraceny prezidentskou kampaní, která by byla jakousi hrou na Ameriku v zemi, která Amerikou není. Já věřím v politickou kulturu tohoto národa. Věřím, že by z toho referenda vzešel dobrý prezident. My se nebojíme, že by si národ zvolil špatného prezidenta, my se bojíme, že tři měsíce takto důležitého času - možná, že těch šest měsíců je nejdůležitějších v dějinách této země od 28. října [1918] - bude z poloviny ztraceno tímto způsobem.«

554
Vyšlo první číslo novin Verejnosť, vydávaných Koordinačním výborem VPN.

 
tobacamptobacamp
tobacamp